LUIN KIRJAN:

Keskustelutaidoilla toimiviin tuloksiin

Teksti: Ulla Anttila
Kuva: Pexels

Ilona Rauhala. Keskustelun voima.

Kirjassaan ”Keskustelun voima” psykologi Ilona Rauhala liikkuu ratkaisukeskeisen ajattelun ydinalueilla. Hän pohtii keskustelun merkitystä vuorovaikutuksen ja keskustelun lopputuloksen kannalta. Rauhalan ajattelu pohjautuu hänen pitkäaikaiseen työkokemukseensa valmentavana psykologina sekä ammattivalmentajien kouluttajana ja työelämän kehittäjänä. Teos on kiinnostavaa luettavaa kenelle hyvänsä ammattilaiselle, joka haluaa kehittää ratkaisukeskeistä osaamistaan ja vuorovaikutustaitojaan.

Valmentavan keskustelun vaiheet ovat Rauhalan mukaan: viritä, kuule, tutki, jäsennä ja sulje. Tällainen keskustelun jäsennelmä sopii hyvin monenlaisiin ammattilaisen virittämiin keskusteluihin, oli sitten kyse coachingista, työnohjauksesta tai terapiasta. Ammattilaisen on tarpeellista ymmärtää keskustelu prosessina, joka vie asiakkaan ajattelua eteenpäin ja siten tukee häntä. Siksi coachin tai terapeutin on syytä myös miettiä, miten edistyminen mahdollistuu ja mikä on ammattilaisen keskustelutaidon osuus tässä kokonaisuudessa.

Voimavaroja painottavalla otteella työskenteleville Rauhalan jäsentämä etenemismalli on luonteva – muttei välttämättä selviö. Keskustelun virittäminen on tulevan prosessin mahdollistamista. Kuuntelemisen taito puolestaan on avainasia kaikessa vuorovaikutustyössä. Olennaista on luottamuksen ilmapiirin luominen. Rauhala kannustaa lukijaansa itsetutkiskeluun. Esimerkiksi luottamuksen ilmapiiriä voi opiskella arvioimalla, keihin itse luottaa ja mistä oma luottamus koostuu. Myös taitavia kuuntelijoita kannattaa havainnoida ja opiskella heidän toimintatapojaan.

Asiakkaan tilannetta tutkittaessa Rauhala painottaa kielen ja kysymysten merkitystä. Ratkaisukeskeisten menetelmien koulutus nojautuu vahvasti ajatukseen kysymyksien keskustelua eteenpäin vievästä voimasta ja tätä näkökulmaa teoksessakin painotetaan. Avainasemassa on asiakasta arvostava työskentelyote. Osa ammattitaitoa on tukea vaikeiden tilanteiden ja asioiden uudelleenmäärittelyä.

Osa jäsentämistä saattaa olla sinnikkyyden vahvistaminen. Jäsentäminen auttaa asiakasta suuntautumaan uuteen ja hahmottamaan tavoitteita ja keinoja niihin pääsemiseksi. Keskustelun päättämistä puolestaan helpottaa yhteenvedon tekeminen ja palautteen pyytäminen. Rauhalan kuvaama tapa pyytää palautetta on tiedustella, mikä keskustelussa on ollut tärkeintä. Hän kannustaa lukijaa myös kertomaan asiakkaalle, mitkä asiat hän itse arvioi keskeisiksi havainnoiksi keskustelun päättyessä. 

Läpi kirjan Ilona Rauhala kuvaa omaa elämäntarinaansa ja sen vaikutusta ammatilliseen kehitykseensä. Tämä avoimuus lisää kirjan kiinnostavuutta. Se myös kannustaa lukijaa miettimään omaa ammatillista polkuaan ja tarkastelemaan, miten omat elämänvaiheet ovat osaltaan vaikuttaneet ammatilliseen kehitykseen. Ammattilaisen oman itsetutkistelun vahvistamiseen kirja tarjoaakin ilahduttavan paljon eväitä.

Ulla Anttila

VTM, ST, ratkaisukeskeinen coach ja psykoterapeuttikoulutettava, kognitiivinen lyhytterapeutti
ulla.anttila@mehilainen.fi