Ratkaisukeskeisyys käyttöön kansalaisraadeissa

Teksti: Lari Karreinen
Kuva: Marika Tammeaid

Mitä tehdä kun poliittinen päätöksenteko on jumissa? Radikaali ehdotus: kysytään kansalaisilta. Tai ei niin radikaali, sillä käytännössä kansalaisraateja eli deliberatiivista tai puntaroivaa demokratiaa on tehty jo pitkään. Näissä satunnaisesti valittu joukko kansalaisia perehtyy ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen aiheeseen, oppii yhteistä päätöksentekoa ja antaa yhteisen näkemyksensä siitä päätöksenteon tueksi. Ratkaisukeskeisyydellä olisi paljon annettavaa siihen, miten kansalaisraateja ja puntaroivaa demokratiaa käytännössä toteutetaan.

 

Eikö äänestäminen neljän vuoden välein riitä?

Laskeva äänestysaktiivisuus, polarisaatio, kuplautuminen ja vaikeus tehdä yhteisiä päätöksiä isoista yhteiskunnallisista uudistuksista viestivät siitä, että yli sata vuotta vanha demokraattinen järjestelmämme ei vastaa kompleksisessa maailmassa päätöksenteon tarpeisiin.

Kansalaisraadit tarjoavat yhden ratkaisun vaikeisiin päätöksentekotilanteisiin ja poliittiseen vieraantumiseen antamalla tietoon perustuvan kansalaisten näkemyksen poliittisen päätöksenteon tueksi. Suomessa niitä on käytetty esimerkiksi pohjustuksena, kun Mustasaaressa pohdittiin kuntaliitosta Vaasaan. Kysymys herätti voimakkaita tunteita puolesta ja vastaan. Kansalaisraati tuotti listauksen perusteluista kuntaliitoksen puolesta ja vastaan. Se lähetettiin kaikille kuntalaisille ennen varsinaista kansanäänestystä. Valtaosa mustasaarelaisista tiesi kansalaisraadin julkilausumasta ja piti sitä hyödyllisenä ja luotettavana tiedonlähteenä, riippumatta omasta kuntaliitoskannasta. Se lisäsi äänestäjien tietoa ”kuntaliitoskysymyksestä, vahvisti heidän tunnettaan kyvystä tehdä harkittu äänestyspäätös sekä auttoi heitä pohtimaan kuntaliitoskysymystä eri näkökulmista”. Julkilausumaan luotettiin enemmän kuin poliitikkoihin ja mediaan. Lisäksi luettuaan kannanoton asukkaat alkoivat myös luottaa enemmän muihin tiedonlähteisiin, edustivatpa ne omaa kantaa tai ei. (Leino ym. 2019.) Kansalaisraadin puntaroimat perustelut paransivat äänestäjien mahdollisuutta tehdä perusteltuja päätöksiä ja lisäsivät luottamusta tietoon ja eri toimijoihin. Tämä on vain yksi esimerkki lukuisista kansalaisraadeista Suomessa ja maailmalla. OECD:n mukaan parhaillaan eletään kansalaisraatien aaltoa (OECD 2020). Maailmalla kuuluisimpia raateja ovat olleet Irlannin aborttiäänestystä puntaroinut kansalaispaneeli sekä Ison-Britannian ja Ranskan ilmastoaiheiset paneelit.

 

Tietolaatikko

Tuoreimpia Suomessa toteutettuja kansalaisraateja ja -paneeleja:

2013 Helsingin pysäköintipolitiikka, Osana

2017 Soiden käytön linjaukset Etelä-Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaan liitto

2019 Perustelut Mustasaaren kuntaliitoksen puolesta ja vastaan, PALO-hanke

2020 Turun keskustan suunnittelu, Turku keskustelee

2020 Kansalaispaneeli puntaroi toimia sananvapauden edistämiseksi ja maalittamisen ehkäisy, oikeusministeriö ja valtionvarainministeriö
2021 Ilmastotoimien oikeudenmukaisuus, ympäristöministeriön

2022 Ilmastoystävällinen liikennesuunnittelu Uudellamaalla, Uudenmaan liitto

Mikä kansalaisraadeista tekee erityisiä?

Tyypillisesti asukastilaisuuksiin osallistuvat jo ennestään aktiiviset asukkaat. Keskusteluja värittävät eturyhmien vaikutus, tiedon vähyys ja äänekkäimpien valta.

Kansalaisraadin osallistujat, noin 15–25 henkilöä, valitaan satunnaisotannalla edustamaan kansakuntaa pienoiskoossa iän, sukupuolen, asuinpaikan, ammatin ja esimerkiksi poliittisen kannan mukaan. Kun satunnaisesti valittu kansalaisjoukko pääsee keskustelemaan, he eivät ole riippuvaisia eturyhmistä ja ovat valmiimpia oppimaan ja ymmärtämään aiheesta lisää.

Kansalaisraateja käytetään yhteiskunnalliseen päätöksentekoon liittyvissä kompleksisissa kysymyksissä, joissa on kyse arvoista, erilaisista vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista ja mahdollisesti pitkän aikavälin kysymyksistä tai kun yhteys kansalaisten tarpeisiin on heikko tai poliittinen päätöksenteko on jumissa, jolloin kansalaisten suositus voi antaa selkänojaa tehdä vaikeita päätöksiä, kuten Irlannissa.

Tietoon perustuva päätöksenteko ja oppiminen ovat olennainen osa deliberaatiota. Tässä tulee merkittävä ero esimerkiksi Erätauko-dialogeihin, joihin kuka tahansa voi osallistua ja joiden keskusteluihin painottuvat henkilökohtaiset kokemukset. Kansalaisraadit alkavat asiantuntijoiden kanssa keskusteluilla, joissa raatilaiset oppivat aiheesta. Suositus raatien kestoksi on neljä päivää (Chwalisz 2020). Raati onkin oppimiskokemus sekä aiheesta että yhteisestä päätöksenteosta. Seuraavat päivät kuluvat punnitsemiseen ja yhteisten perusteltujen suositusten tekemiseen.

Lopuksi raadin julkilausuma viedään päätöksentekijöille. He keskustelevat aiheesta raatilaisten kanssa tai antavat perustellun vastineensa raadin julkilausumaan. Prosessi vahvistaa kansalaisten, päättäjien ja asiantuntijoiden välistä yhteyttä, tiedonkulkua ja luottamusta.

Kansalaisraatien taustalla on teoria deliberatiivisesta demokratiasta. Tässä ”poliittisten päätösten oikeutus syntyy keskustelussa, jossa kansalaiset statukseen tai arvoasemaan katsomatta tuovat esiin ja kuuntelevat argumentteja, ja keskustelevat niistä tasa-arvoisesti. – – [Se] ei ole pelkkää puhetta, vaan sen tavoitteena on yhteiseen lopputulokseen pääseminen ja julkiseen päätöksentekoon vaikuttaminen. Deliberatiivinen keskustelu korostaa vastavuoroisuutta ja erilaisten mielipiteiden kunnioitusta sekä lisää päätöksenteon pohjana olevaa tietoa korjaten virhekäsityksiä” (Jäske, Raisio ja Rask 2018).

Tavoitteena ei ole muuttaa kenenkään mielipidettä, mutta perustelujen, erilaisten näkökulmien ja kokemusten kautta osallistujien mielipiteet ovat tutkimuksissa usein lähestyneet toisiaan. 

Tavoitteena on, että kansalaisraadit ja isommat, jopa useamman sadan osallistujan kansalaispaneelit lisäävät perusteltua ja asiapitoista keskustelua koko yhteiskunnassa. Vielä on pitkä matka tavoitteeseen, että jokainen kansalainen kerran elämässään pääsisi osallistumaan deliberatiiviseen kansalaisraatiin.

 

Ratkaisukeskeisyys ja deliberaatio

Ratkaisukeskeisyyden käytöstä kansalaisraadeissa ei ole juuri kirjoitettu. Voisi ajatella, ettei voimavaroihin ja toivottuun tulevaisuuteen keskittyvällä ratkaisukeskeisyydellä ole yhteistä tietoon ja kestäviin perusteluihin keskittyvän deliberatiivisen demokratian kanssa.

Arvostavaa haastattelua (appreciative inquiry) on sen sijaan hyödynnetty kansalaisraatien fasilitoinnissa. Se on yleinen menetelmä voimavarojen ja toivotun tulevaisuuden kehittelyyn suurella joukolla ja siten piirteiltään lähellä ratkaisukeskeisyyttä. Alla monet esimerkit pohjautuvatkin siihen. Oliver Escobar Public Dialogue and Deliberation -oppaassa (Escobar 2011) käsitellään deliberaation fasilitointia ja poimitaan arvostavasta haastattelusta vaikutteita. Ratkaisukeskeisyyden harjoittajat tunnistavat monia näistä.

 

Rakentava vuorovaikutus

Keskustelu siitä, mikä toimii, tuo energiaa muuttaa sitä, mikä ei toimi. Paljon voidaan saavuttaa ohjaamalla keskustelua pois ongelmapuheesta ratkaisuihin, arvostamalla jokaisen osallistujan panosta ja ylläpitämällä myönteistä ilmapiiriä (Escobar 2011, 51). 

 

Kysymysten uudelleenkehystäminen

Escobar ohjeistaa deliberaation fasilitoijia kysymysten uudelleenkehystämisessä, jotta keskustelusta saadaan rakentavampaa. Keinot ovat ratkaisukeskeisille toimijoille hyvin tuttuja.

Kehystys menneisyyden ongelmista tulevaisuuden mahdollisuuksiin:

Viimeksi kun osallistuin, se oli vain ajanhukkaa! -> Mikä siitä teki ajanhukkaa? Mitä meidän nyt pitäisi tehdä, jotta näin ei kävisi? 

Kehystys yleisestä tarkemmin paikalliseen toivottuun tulevaisuuteen:

Tämä on hallituksen vastuulla? -> Mitä pitäisi tapahtua täällä paikallisesti, mikä auttaisi tilannetta?

Tämä epäonnistuminen pitäisi julkaista lehdissä! -> Mitä olisit halunnut nähdä tapahtuvan?

 (Escobar 2011, 52) 

 

Tutkitaan mikä toimii

Kansalaiset ovat usein tyytymättömiä hallintoon. Tyypillinen ongelma tai pelko kansalaiskeskusteluissa on jatkuva valitus ja kritisointi, mikä heikentää viranomaisten haluja järjestää niitä.

Entä jos keskustelun aloittaisi siitä. mikä toimii? Sen sijaan, että kerrotaan mikä ei toimi tai miten muualla on tehty paremmin, mikä harvoin auttaa eteenpäin, kirjoittaa ratkaisukeskeisestä näkökulmasta Dave McKenna (2021).

Tällä lähestymistavalla on ongelmansa. Epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi tullut pettynyt kansalainen kokemukseni mukaan tulkitsee onnistumisista puhumisen usein kaunisteluksi ja todellisten aiheiden välttelyksi. Ratkaisu voi löytyä tasapainottamisesta: kun ongelma on määritelty, voidaan osa ajasta tutkia yhdessä poikkeuksia, jolloin se ei esiinny.

Toinen mahdollisuus voisi olla tutkia yhdessä ratkaisujen hyötyjä. Mitä hyötyä on kenellekin, jos asiat menevät parempaan suuntaan? Vaikka ratkaisua ei olisikaan, niin hyötyjen molemminpuolinen ymmärtäminen auttaa välttämään väittelyä jonkin asian hyvyydestä tai huonoudesta.

 

Toivotun tulevaisuuden tutkiminen

Clevelandissä työttömyys ja köyhyys oli 2000-luvun alussa merkittävä ongelma raskaan teollisuuden lopettaessa. Paikallinen pormestari halusi arvostavalla haastattelulla luoda asukkaiden kanssa innostavan vision alueen tulevaisuudesta. ”Menestyvä vihreä kaupunki sinisen järven rannalla” syntyi kehystyksenä toivotulle tulevaisuudelle. Vahva, tarkkaan mietitty mielikuva toivotusta tulevaisuudesta kehysti onnistuneen dialogisen prosessin ratkaisukeskeisellä tavalla. (Meyer-Emerick 2012.)

Jos keskustelijoilla on pitkä historia huonoja kokemuksia tai kärjistyneet välit, voidaan aiheen uudelleenkehystämisellä tukea rakentavaa keskustelua (Escobar 2011, 52). Tällöin kysymys voidaan kehystää ratkaisukeskeisesti esimerkiksi toivotun tulevaisuuden ympärille.

Yhteiskunnan toivotun tulevaisuuden rakentaminen ei onnistu pelkästään tutkimustiedolla. Tavoitteiden luomisen ”ytimessä tulisi olla osallistamisen avulla saatu tieto erilaisista yhteisöllisistä ja henkilökohtaisista nykytilan käsityksistä ja tulevaisuuden odotuksista” (Pernaa 2020, 143). Hanna-Kaisa Pernaa esittääkin väitöskirjassaan antisipaatioajattelun eli yhteisen toivotun tulevaisuuden muodostamista deliberaatioiden avulla. Ihmisten käsitys tulevaisuudesta ohjaa toimintaa ja valintoja nykyhetkessä sekä sitä, mihin suuntaan tulevaisuus kulkee. Siksi mahdollisten, toivottavien ja todennäköisten tulevaisuuksien tunnistaminen ja määrittely osallistavalla tavalla on tärkeää. (Pernaa 2020, 27, 136–142.) Ratkaisukeskeinen toivotun tulevaisuuden käsitteessä näyttäisi olevan paljon samankaltaisuutta antisipaatioteorian toivotun tulevaisuuden kanssa.

 

Yhteenvetoa

Edellä mainituista esimerkeistä nähdään, että ratkaisukeskeisyys voi monin paikoin edistää laadukkaan deliberaation fasilitointia. Deliberaation kolmannen aallon tutkimuksessa tuodaan esille, että deliberaatio ei ole pelkkiä kansalaisraateja. Tavoitteena on kaikkialla yhteiskunnassa kehittää puntaroitua, tietoon perustuvaa keskustelua päätöksenteon tueksi. Kun media, päätöksenteko ja keskustelut julkisuudessa, organisaatioissa ja politiikassa ovat rakentavia, perustuvat tietoon ja huolelliseen punnintaan, niin koko deliberatiivinen systeemi tuottaa parempia päätöksiä kaikkialla yhteiskunnassa. Vastaavasti voitaisiin ajatella, että ratkaisukeskeinen asenne ja vuorovaikutus kaikilla yhteiskunnan tasoilla tukisi demokratian ja hallinnon kehittämistä sekä kompleksisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemista.

 

Lähteet:

Chwalisz, Claudia (2020). Good practice principles for deliberative processes for public decision making. Teoksessa Innovative citizen participation and new democratic institutions: Catching the deliberative wave. OECD. https://www.oecd-ilibrary.org/governance/innovative-citizen-participation-and-new-democratic-institutions_339306da-en . Luettu 12.9.2022.

Escobar, Oliver (2011). Public dialogue and deliberation: A communication perspective for public engagement practitioners. UK Beacons for Public Engagement. http://www.beltanenetwork.org/wp-content/uploads/2012/07/DialogueTheory2012_FINAL.pdf Luettu 12.9.2022.

Jäske, Maija, Raisio, Harri & Rask, Mikko (2018). Delibraatiota, dialogia vai molempia. politiikasta.fi.

https://politiikasta.fi/deliberaatiota-dialogia-vai-molempia/  Luettu 12.9.2022.

Kansalaispaneeli puntaroi toimia sananvapauden edistämiseksi ja maalittamisen ehkäisemiseksi. Oikeusministeriön ja valtionvarainministeriön tiedote 10.2.2021. https://vm.fi/-/kansalaispaneeli-puntaroi-toimia-sananvapauden-edistamiseksi-ja-maalittamisen-ehkaisemiseksi Luettu 12.9.2022.

Kansalaisraati antoi suosituksensa ilmastoystävällisempään liikennesuunnitteluun Uudellamaalla. Uudenmaan liitto, uutinen 5.5.2022. https://uudenmaanliitto.fi/kansalaisraati-antoi-suosituksensa-ilmastoystavallisempaan-liikennesuunnitteluun-uudellamaalla/ Luettu 12.9.2022.

Kansalaisraati laati julkilausuman ilmastotoimien oikeudenmukaisuudesta. Ympäristöministeriön tiedote 27.4.2021. https://ym.fi/-/kansalaisraati-laati-julkilausuman-ilmastotoimien-oikeudenmukaisuudesta Luettu 12.9.2022.

Leino, M. O., Bäck, M., Christensen, H. S., Kulha, K., Setälä, M., Strandberg, K. & Taskinen, M. (2019). Puntaroituja äänestyspäätöksiä? Kuntaliitoskysymyksen käsittely Mustasaaren kansalaisraadissa. Politiikka 61(4). https://journal.fi/politiikka/article/view/83575 Luettu 12.9.2022.

McKenna, Dave (2021). How to improve public engagement. The Interaction Collection, SfiO. 

https://www.sfio.org/interaction/2017-1/improve-public-engagement/ Luettu 12.9.2022.

Meyer-Emerick, Nancy (2012). Sustainable Cleveland 2019: Designing a green  

economic future using the appreciative inquiry summit process. Public Works Management & Policy.

https://www.researchgate.net/publication/258181615_Sustainable_Cleveland_2019_Designing_a_Green_Economic_Future_Using_the_Appreciative_Inquiry_Summit_Process 

Luettu 12.9.2022.

OECD 2020. Innovative citizen participation and new democratic institutions: Catching the deliberative wave. https://www.oecd-ilibrary.org/governance/innovative-citizen-participation-and-new-democratic-institutions_339306da-en Luettu 12.9.2022.

PALO-hanke Mustasaaren kansalaisraati, https://paloresearch.fi/kansalaisraati/  Luettu 12.9.2022.

Pernaa, Hanna-Kaisa (2020). Hyvinvoinnin toivottu tulevaisuus: tarkastelussa kompleksisuus, antisipaatio ja osallisuus. Acta Wasaensia 443. Vaasan yliopisto.

Turku keskustelee, https://www.abo.fi/fi/turkukeskustelee/ Luettu 12.9.2022.

Lari Karreinen

ratkaisukeskeinen valmentaja ja fasilitoija
www.osana.fi