Mikä ihmeen business-terapeutti?

Teksti: Sirkku Ruutu
Kuva: Pixabay

Business-terapeuttikoulutus on herättänyt kiinnostusta ja kysymyksiä siitä, mikä tällainen työmuoto on. Koulutuksessa yhdistyvät sekä terapeuttinen kohtaaminen että business-coachingin näkökulma. 

 • Business-terapia on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen kynnyksetön psykososiaalinen työelämäpalvelu, jossa yhdistyvät sekä business-coachingin että salutogeenisen lyhytterapian ydintaidot. 
 • Business-terapeutti huomioi sekä yksilön, tiimin, johtotason ja organisaation näkökulmat globaalissa ja systeemisessä ympäristössä. 
 • Business-terapiassa käsitellään kokonaisvaltaisesti asiakkaan tilannetta, jolloin asiakas voi halutessaan tuoda keskiöön sekä yksityiselämänsä asioita että työhön liittyviä teemoja ilman pelkoa stigmatisoitumisesta. 

Business-terapeutti osaa liikkua tuen ja haastamisen akselilla ketterästi sen mukaan, mitä asiakas tarvitsee. Hänellä on terapeuttisia taitoja kohdata uupuneita, mutta myös coachaavia metodeja haastaa energisoituneita työntekijöitä ottamaan potentiaalinsa optimaaliseen käyttöön. 

Business-terapeutin koulutus on 40 opintopisteen laajuinen ja sisältää ammatti-coachin taidot ja ratkaisukeskeisen lyhytterapian taitoja sekä ymmärryksen organisaatioiden vuorovaikutuksellisista menestystekijöistä. Tavoitteena on tuottaa hyvinvointia työpaikoille ja auttaa organisaatioita menestymään kestävällä ja eettisellä tavalla. 

Miten auttaa ihmisiä ja organisaatioita onnistumaan yhdessä?
Eli miten huomioidaan sekä ihminen että liiketoiminta?
Business ja terapia yhdistyivät Business-terapeutti®-koulutukseksi.

 

Miten business-terapia eroaa muista ohjausmuodoista? 

Business-terapia sijoittuu normaaliin arkeen. Se on kynnyksetöntä, ei stigmatisoivaa mielen huoltamista, jota edistyneet työnantajat voivat tarjota omille työntekijöilleen oikea-aikaisesti ja ennaltaehkäisevästi juuri silloin, kun työntekijää alkaa ensimmäisen kerran mietityttää jokin hänen omaan hyvinvointiinsa liittyvä merkityksellinen asia. Business-terapia sijoittuu ohjaus- ja tukimuotona ensimmäiseen vaiheeseen, kun ongelmat eivät ole ehtineet eskaloitua. 

Mihin business-terapeuttia tarvitaan? 

Mielenterveydellinen pahoinvointi on kasvava ongelma, jonka selättämiseen tarvitaan laaja-alaista tunnetaitojen ja tunteiden säätelyn kehittämistä kaikkialla työelämässä. Kyse ei ole pelkästään terveydenhuollon ammattihenkilöiden toteuttamasta toiminnasta, vaan myönteisen ja voimavaraistavan terapeuttisen kohtaamisen taitoja tarvitsevat kaikki vuorovaikuttajat ja yhteisöissä toimivat.   

Business-terapeutit edistävät myönteisesti vaikuttavia vuorovaikutuksen tapoja ja hyödyntävät käytännönläheisiä terapeuttisia menetelmiä, joilla voidaan ennaltaehkäistä ongelmien kumuloitumista ja vahvistaa yksilön ja yhteisön voimavaroja ja toipumiskykyä.

Business-terapiassa kuuluviin saadaan yksilön oma ääni ja arvomaailma. Oivalluttavien kohtaamisten avulla työntekijän mielekäs itsensä johtaminen ja viisas päätöksenteko voivat mahdollistua yhdistäen yksilön ja organisaation yhteisen menestyksen ja mielekkyyden kokemuksen. Business-terapeutti on tietoinen sekä yksilöön vaikuttavista mielen ja motivaation mekanismeista että organisaation menestyksen kollektiivisista elementeistä. 

 

Asiakkaan psyykkisen energian määrä määrittää, painottuuko terapeuttinen kohtaaminen vai coachaava työote

Business-terapia on asiakaslähtöistä, joten asiakkaan toiveista ja tarpeista riippuen business-terapeutti painottaa joko terapeuttisen tuen antamista tai coachaavan haastamisen keinoja. Saman prosessin aikana eri istunnoilla terapeuttinen kohtaaminen ja coachaava työote voivat vaihdella. 

Business-terapia pähkinänkuoressa

 • Kohderyhmä?
 • Työssäkäyvät yksilöt, tiimit.
 • Kesto?
  • Prosessit ovat 1–15 kerran pituisia.
 • Mitä tavoitellaan?
  • Kokonaisvaltaista hyvinvointia huomioiden ihmisen työelämäkonteksti JA yksityiselämän mielekkyys. 
 • Mitä tapahtuu käytännössä?
  • Oivallutetaan ihmisiä tulemaan tietoiseksi omista motiiveistaan, arvoistaan, päämääristään ja unelmistaan sekä ottamaan konkreettisia askeleita omaa hyvää elämää kohti. 
  • Välineenä on reflektiivinen, narratiivinen ja dialoginen keskustelu ja asiakkaan oppimistyylille sopivat toiminnalliset menetelmät.
  • Haastetaan ja tuetaan ihmisiä näkemään asioita moninäkökulmaisesti. 
  • Huomioidaan yksilön tarpeiden ohella myös organisaation menestystekijät. 
 • Mitä vaatii asiakkailta?
  • Riittävää määrää psyykkistä energiaa, jotta hänellä on voimavaroja tutkia elämäänsä monista näkökulmista. 
  • Halua asettua vastuullisesti työstämään valitsemiaan teemoja ja toimintoja.
 • Kuka on pätevä business-terapeutti?
  • Business-terapeutti® on rekisteröity tavaramerkki. Business-terapeutti-koulutusta järjestää Tampereen kesäyliopisto yhteistyössä Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy:n kanssa. 
  • Lisätietoja koulutussisällöistä www.siria.fi koulutukset.

Sirkku Ruutu

 

Mihin tarpeisiin business-terapeutit haluavat hyödyntää koulutustaan? 

”Haluan käyttää business-terapeutin taitoja omassa yritystoiminnassani eli auttaa juridiikan ja kansainvälisen alan ammattilaisia paremmin ymmärtämään itseään, mm. omia tarpeitaan, tunteitaan ja vahvuuksiaan ja näin lisäämään hyvinvointiaan usein vaativassa työympäristössä.” – Maija Hirvi, juristi ja coach

”Toivoisin voivani käyttää tätä matalan kynnyksen ennaltaehkäisevänä keskusteluapuna työpaikoille.” – Nina Panganniemi, johtamisen opettaja, työnohjaaja ja coach

”Haluan käyttää oppeja esihenkilötehtävissä esimerkiksi auttamaan tiimejä ja työyhteisöjä löytämään todellisen potentiaalinsa ja erilaisissa  muutosjohtamisen tilanteissa, joissa työntekijät on tärkeä saada mukaan. BT sopii myös kestävän kasvun ja työhyvinvoinnin ylläpitämisen työkaluksi.” – Kati Kurkipuro, toiminnanjohtaja

”Työhyvinvoinnin kehittämiseen sekä työntekijöiden vahvuuksien ja piilopotentiaalin esiin nostamiseen.“ – Olli Hietajärvi, kulttuuri- ja tapahtuma-alan moniosaaja

”Työyhteisöjen suuntaaminen kohti ratkaisukeskeisempää ja osallistavampaa toimintaa. Työntekijöiden tukemista kohti heidän tavoitteitaan.” – Iekku Husa, HR Business Partner

 

Oma tarinani business-terapeutiksi

”Liiketalouden opintojen jälkeen minulta on vierähtänyt viisitoista vuotta teknologiateollisuudessa erilaisissa tehtävissä. Vuodet business control -tiimissä antoivat vahvan ymmärryksen taloudesta ja liiketoiminnasta, mutta myös näkymän siihen, minkälaisen paineen ja vaatimusten alla työntekijät ovat, jotta liiketoiminnan asettamat tavoitteet saavutetaan. Viime vuodet toimenkuvani on sisältänyt laidasta laitaan erilaisia projekteja järjestelmän käyttöönotoista, koulutuksista, yläkouluyhteistyöstä aina henkilöstötapahtumien järjestämiseen. Mielenkiintoni on kääntynyt koko ajan enemmän ja enemmän siihen, miten ihminen voi hyvin työssään, miten työelämä on inhimillisesti kestävää ja se, että perusarki olisikin oikeasti mukavaa eikä pelkkää suorittamista. Näiden ajatusten myötä olen lukenut avoimessa yliopistossa johtamista, työhyvinvointia ja organisaatiopsykologiaa sekä organisaatiokäyttäytymistä samalla pohtien, miten näitä asioita voisi viedä eteenpäin.

Pidemmän aikaa minulla ollut on ajatus siitä, että joskus vielä olen valmentaja. Hieman epäselvää on vain ollut, miten minä voisin valmentaa ketään ja millä osaamisella. Vuoden 2022 alkupuolella huomasin, että Tampereen kesäyliopisto järjestää business-terapeuttikoulutuksen, ja ajattelin, että bingo. Tästä koulutuksesta saan työkalut ja eväät tulevaan valmentajan työhöni.

Koulutus alkoi viime toukokuussa. Ensimmäisenä lähipäivänä koin, että nyt olen siellä, missä minun kuuluukin olla. Lähiopetuspäivät ovat olleet täynnä mielenkiintoisia aiheita ja harjoituksia, ja luettava kirjallisuus on täydentänyt niitä. Viime syksynä aloin tehdä koulutukseen kuuluvia harjoitusvalmennuksia. Niitä tehdessäni on ollut hienoa huomata, että opituilla työkaluilla ja kysymysten asettelulla saa oikeasti ”ihmeitä” aikaan. Ja ihmeethän ovat olleet muun muassa valmennettavan oivalluksia omasta itsestä. 

Sisälläni kytenyt kiinnostus yrittäjyyteen leimahti liekkeihin business-terapeuttiopintojen alkaessa. Jo ensimmäisellä opintokerralla vahvaksi ajatukseksi nousi, että minusta tulee yrittäjä. Uskalsin sen sanoa myös ääneen. Yrittäjyyttä kohden olen tässä nyt matkalla. Tulevaisuudessa näen itseni valmentamassa erilaisissa organisaatioissa sekä yksityishenkilöitä. Tavoitteeni on viedä eteenpäin hyvinvoivan ja mukavan arjen teemaa ja sitä, että työelämä on inhimillisesti kestävää, mikä on sekä työntekijöiden ja työnantajien etu. Haluan valmentajana auttaa saavuttamaan sekä yksilön unelmia  että ryhmän tavoitteita, oivalluttaa sekä vahvistaa pystyvyysuskoa ja voimavaroja. Meissä jokaisessa on uskomattoman paljon potentiaalia, joten annetaan sen tulla kukoistukseen.”

Jenni Niemi – www.jenniniemi.fi

Sirkku Ruutu

toimitusjohtaja
psykologian maisteri, kasvatustieteen maisteri, VET-psykoterapeutti, johdon ja esimiesten työnohjaaja, Coach MCC (ICF), tietokirjailija
Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy
www.siria.fi