Kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia

Teksti: Pauliina Lukkarinen
Kuva: Mikko Harma

Yritykseni Prana Pauliinan syntytarinan taustalla on pitkään jatkunut ja yhä roihuava intohimo, joka holistisin keinoin mahdollistaat ihmisen kokonaisvaltaisen, sisäisesti energeettisemmän tilan. Sanskriitinkielisen prana-sanan merkitys kiteytyy energian ja elinvoiman tuottamiseen. 

Osaaminen luo yrittäjyydelle tärkeimmän taustan. Osaamiseni viitoittajat löytyvät tieteestä. Vuonna 1999 valmistui fenomonologinen kasvatustieteen pro gradu -työni ”Stressi ja siitä selviytyminen opettajien kokemana”. Positiivinen ajattelu ei ole positiivisia tunteita vaan positiivista suhtautumista masennukseen ja suruun. Vuonna 2009 väittelin narratiivisen metodologian mukaan aiheenani ”Työhyvinvoinnin kokemukset kertomuksellisina prosesseina – narratiivinen arviointitutkimus”. Vuonna 2018 syntyi yritykseni Prana Pauliina, jonka missiona on olla energian ja elinvoiman lisääjä sekä työhyvinvoinnin ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin mahdollistaja. Saavutettuani tiedeperustan syvän ja kokonaisvaltaisen ymmärryksen aloin hakeutua lisäkoulutuksiin, jotka auttaisivat minua matkalla tavoitteessani kehon ja mielen holistiseksi hyvinvoinnin edistäjäksi. 

Työnohjaajakoulutus, joogaopettajakoulutus, restoratiivinen työyhteisösovittelijakoulutus, kognitiivis-integratiivinen terapeuttikoulutus, ravintovalmentajan koulutus ja kirjallisuusterapiaohjaajan koulutus ovat olleet paitsi sisäisen kehittymisen myös luomisen matkoja, joissa yrittäjyyden idut ovat alkaneet versoa työelämän muuttumista sitä samalla intensiivisesti seuraten. Tärkeimpänä osaamiseni syventäjänä koen tällä hetkellä ehdottomasti kaiken tekemäni työn ja asiakkaat, ihmiset, joita kohtaan päivittäin erilaisissa palvelukokonaisuuksissa. Seuraavaksi haluankin johdatella sinut asiakastyöhöni viime vuoden ajalta. 

Työnohjausta toteutan intensiivisesti. Koronapandemian jälkeen sen tarve näyttää vain lisääntyneen, ja työnohjauksen mahdollisuudet ymmärretään yhä laajemmin ja syvemmin. Yksilötyönohjausten prosessit näyttävät nyt jäsentyvän riittävyyden ja riittämättömyyden teemoihin. Työuupumisen, luopumisen ja uudelleen opettelun teemat tarkoittavat sitä, että yksilötyönohjauksissa hyödynnän terapeuttisia toteuttamistapoja. Usein yksilötyönohjausprosessit kestävät useampia vuosia. 

Ehkä tiedetaustaisen kouluttajakokemukseni ja kehollisten menetelmien osaamisen viitekehyksestä olen viime vuosien aikana saanut asiakkaikseni yhä useampia ryhmätyönohjausprosesseja. Ryhmien koko vaihtelee kuudesta kymmeneen henkilöönt. Usein ryhmät koostuvat asiantuntijatyötä tekevistä henkilöistä, joiden työhön liittyy kognitiivisia ja tunnetasoa kuormittavia tekijöitä. Ryhmätyönohjaukset käynnistyvät aina asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden kartoituksella. Meneillään olevissa ryhmätyönohjauksissa sisällöt jäsentyvät keholliseen, maadoittumisen tilaan, jossa rauhoitellaan parasympaattinen hermosto ja aktivoidaan vagushermoa. Tämän lisäksi ryhmätyönohjauksen kognitiivisessa osuudessa voidaan pysähtyä esimerkiksi työn roolien ja merkityksellisyyden, ryhmäresilenssin ja muuttuvien vaatimusten sekä niiden vaatimien taitojen teemojen äärelle. Korostan ryhmätyönohjauksissa asiakkaille, että kyseessä on työn tutkimisen informaalinen tila, josta toivottavasti löydetään aina jokin mielen ja/tai kehon taitoja tukeva ja palauttava elementti. Nämä taidot rakentavat uudenlaista suhdetta työhön, omaan itseen ja työyhteisöön reflektiivisen tilan kautta. 

Räätälöidyt joogaohjaukset ovat olleet palvelukokonaisuuksissa alusta saakka. Säännöllisinä suljettuina viikkoryhminä ohjaan kolmea joogan viikkotuntia. Näissä ohjauksen runkona on aina kokonaisvaltainen tuntirakenne, jonka sisällön suunnittelen ryhmäkohtaisesti. Jokaiseen ohjattuun harjoitukseen sisältyy hengitysharjoituksia (pranayamaa), alkulämmittelyä, aurinkotervehdyksiä, asentoharjoitusta (asanaharjoitusta), avaavat loppuliikkeet ja loppurentoutus (savasana). Loppurentoutuksen suunnittelen aina yksilölliseksi: sen sisältö vaihtelee toisinaan suuntautuen enemmän kehoon, toisinaan mielen taitoihin. Teemat liikkuvat yleensä läsnäolon, myötätunnon, tunnesäätelyn, tarkkaavuuden, hyväksymisen, omistautumisen ja ajatusten syventämisen ja/tai vapauttamisen teemoissa. Harjoitukset ovat sekä avaavia ja yin-joogapohjaisia että aktiivisempia vinyasa-flow-pohjaisia. Onnekseni olen aktiivisten naisjoogien lisäksi saanut ohjata myös urheilullista miesjoogaryhmää. Joogaohjausteni keskeisiä arvoja ovat pysyvästi pienet ryhmäkoot (enintään kymmenen henkilöä), yksilöllinen ohjaus sekä mahdollisuus istahtaa joogan jälkeen teekupin ja pienen purtavan ääreen jakamaan harjoituksen ja muun elämän tuottamia kokemuksia. Tästä lähestymistavasta olen saanut paljon kiitosta. Joogan saralla pidän jatkuvasti erilaisille kohderyhmille räätälöityjä kursseja, joihin voidaan tarpeen mukaan yhdistää myös kirjallisuusterapeuttisia ja kognitiivis-integratiivisen terapian (tietoisuustaito)harjoitteita. Tulevana kesänä on alkamassa mielenterveystyön kokemusasiantuntijoina työskenteleville henkilöille räätälöity kurssi ”Keho ja mieli kesälepoon: Maadoittumista kehon, mielen ja hengityksen yhdistävien, palautumista edistävien harjoitusten kautta”. 

Kirjallisuusterapeuttinen työskentely on jatkuvasti osa palvelukokonaisuuksiani (mm. työnohjauksissa, terapeuttisessa työskentelyssä). Tämän lisäksi toteutan erilaisia kirjallisuusterapeuttisia kursseja, jotka räätälöin aina huolellisesti asiakkaiden tavoitteiden ja tarpeiden mukaan. Prana Pauliinan kirjallisuusterapeuttisessa työskentelyssä on olennaista etsiä uusia tulkintoja ja ratkaisuja mahdollisesti mieltä vaivaaville, raskaahkoille kokemuksille. Tarkoitus on mielen sisältöä jäsentämällä edistää elämänhallintaa. Tavoitteina ovat mm. tunteiden ilmaisu, toivon nostattaminen, itsetuntemuksen laajentaminen ja parantaminen sekä yhteisyyden kokemusten luominen ryhmässä. Jokaisen teksti on oikein ja onnistunut, kun se toimii itsetutkiskelun ja tunteiden kohtaamisen välineenä. Myös saman tekstin erilaiset tulkinnat ovat oikeita. Osallistuja voi kirjoittamalla löytää sisäisesti rauhallisen, terapeuttisen ja eheyttävän tilan. Yksi esimerkki juuri alkaneesta kirjallisuusterapeuttisesta kurssista on ”Minun tarinani: Kirjallisuusterapeuttisen narratiivisen työskentelyn mahdollisuudet oman sisäisen tarinasi vahvistajana”. Tässä kokonaisuudessa yhtenä tavoitteena kohderyhmä huomioiden on myös se, että osallistuja on kurssin myötä työstänyt kokemuksia, jotka liittyvät oman tai läheisen mielenterveyshäiriöön sairastumiseen ja toipumiseen, eli keskiössä on toipumisorientaation vahvistaminen.

Toteutan erilaisia koulutus-, kehittämis- ja työhyvinvointipäiviä. Luentojen fokuksessa on esimerkiksi yksilöiden ja yhteisöjen kokemus työhyvinvoinnin toteutumisesta ja keinot, joilla työhyvinvointia voidaan edistää. Restoratiivinen, korjaava työyhteisösovittelu toteutuu paitsi omana prosessinaan myös mahdollisesti osana yksilötyönohjausta tarpeen mukaan.  

Työtäni ohjaavat Prana Pauliinan arvot. Arvot ovat yritykseni sielu ja lupaus. Niiden eteen teen päivittäin työtä. Prana-sanan kirjainten lähtökohtana ovat arvot, joita kuvaan lyhyesti. Prana symboloi energian ja elinvoiman lupausta asiakkaalle. Palveluiden fokuksessa on ratkaisukeskeinen tulevaisuuteen ja tavoitteisiin suuntautuminen lämpimän empaattisella, ammattitaitoisella otteella. Reflektio tarkoittaa palveluiden merkityksen löytymistä asiakkaalle koko palveluprosessin ajan. Merkityksellisyys palveluista löytyy reflektoimalla, ymmärtämällä, kohtaamalla ja tarvelähtöisesti yhdessä hahmottamalla asiakkaan kokonaistilanne. Autenttisuus käsittää aitouden, ainutlaatuisuuden ja räätälöitävyyden näkökulmat Prana Pauliinan palveluissa. Dialogiset kohtaamiset mahdollistavat autenttisuuden, jotta asiakas saa hänelle juuri oikein kohdennetut palvelut, joissa toteutuvat hyvän (työ)elämän edellytykset. Narratiivisuus kertoo arvona siitä, että kieli, merkitys, tarinallisuus ja tarinat ovat (työ)hyvinvoinnin kulmakiviä. Koettu elämä näyttäytyy ja tulee esille kerrottuna. Narratiivisuus toteutuu Prana Pauliinan palveluissa arvopohjaisesti ja usein menetelmällisin tavoin. Tutkijataustani on narratiivinen, joten se on osaamiseen perustuva ja luonteva ote toteuttaa palvelukokonaisuuksiani. Adaptiivisuus ilmenee osaamisen edelläkävijyytenä, asiantuntijuutena ja syvänä ymmärtämisenä (työ)hyvinvoinnin  muutosten tulkitsijana ja toteuttajana.

Yrittäjänä tarjoan harmonisen ja levollisen liiketilan kokemukselliseen hyvinvoinnin tilaan siivittäjänä. Asiakkaat ovatkin kertoneet, että jo saapuessaan Prana Pauliinan liiketilaan he tuntevat sykkeensä alkavan laskea ja mielen maadoittua. Tämä on yksi syy Prana Pauliinan olemassaoloon – tilasiirtymä auttaa kokemaan ja näkemään toisin. 

Tulevaisuudessa siintää toive toteuttaa edelleen monialaisesti palvelukokonaisuuksia asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan ja säilyttää kohtaamistyön syvä ydin eheyttävänä tilana. Yrittäjättären oma kasvu jatkuu erityisesti monialaisen, laajasti erilaisia tarpeita heijastelevan asiakastyön kautta. Palvelukokonaisuuksien kehittäminen ennakoi työelämän muuttuvia tarpeita. Yrittäjättären oman holistisen hyvinvoinnin tilaa eheyttää meditatiivinen liikunta (juoksu, hiihto, jooga), avanto, kulttuurilliset kokemisen tilat ja läheisten vastavuoroinen tukipiiri. 

Asiakkaiden kokemuksellinen tila on työssäni syvin merkityksellisyyden lähde. Tähän ryhmätyönohjausasiakkaan palautteeseen on hyvä päättää Prana Pauliinan tämänhetkiset maailmat: 

Voimaannuttava kokemus sekä fyysisesti, psyykkisesti että myös tärkeä sosiaalinen ´pysähtyminen´ työkavereiden kanssa. Prana Pauliinaan on aina ihana tulla ja täältä lähtee seuraavaan työpäivään aina keveämmin mielin.”

Pauliina Lukkarinen

Prana Pauliina
yrityksen perustaja, yrittäjä
pauliina.marjala@outlook.com