Taideinterventio tulevaisuuden työelämän kehittäjänä

Teksti: Minna Koivula ja Sanna-Kaisa Karvonen
Kuva: Markus Kunelius

Työelämä on jatkuvassa murroksessa ilman globaalien mustien joutsenten siipien  havinaakin. Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet muuttuvat niin organisaatio- kuin  yksilötasollakin. Voisiko luovuus olla tulevaisuuden avain rutiinien rikkomiseen ja opas  positiiviseen tottelemattomuuteen? 

Miksi sitten taide olisi se väline, jonka avulla vastata tulevaisuuden mahdollisuuksiin? Niinpä  niin, mahdollisuuksiin. Tämän artikkelin kirjoittajina toimiva hybriditaiteilijaduo valmistui  juuri Turun ylemmästä amk:sta kulttuurihyvinvoinnin ammattilaisiksi ja hyödyntää työssään  Centria-ammattikorkeakoulussa osaamistaan niin TKI-puolella, opetuksessa kuin  koulutusmyynnissäkin, organisaation kehittämistä unohtamatta. Pääsääntöisesti kaksikko  työskentelee OMA-hankkeessa, joka on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jossa  tuetaan heikoimmassa asemassa olevien sosiaalista osallisuutta taidelähtöisten ja pelillisten  menetelmien avulla. Hanketyön ohessa toimimme monipuolisesti taidefasilitoijina erilaisissa  konteksteissa. Erityisenä mielenkiintonamme on tulevaisuusajattelu, työelämän  kehittäminen ja taiteen mahdollisuuksien hyödyntäminen monipuolisesti uusissa ja  yllättävissäkin konteksteissa.  

Taiteen mahdollisuudet työelämän kehittämisessä voidaan nähdä uudenlaisen kohtaamisen  tapana, jossa mahdollistetaan uudenlaisen ajattelun kehittäminen, innostus ja  vaikuttamisen mahdollisuuksien näkeminen itsensä johtamisessa sekä organisaation  kehittämisessä. Taide voi sijoittua työelämän kehittämisessä useampaan erilaiseen  näkökulmaan; johtajuuteen, vuorovaikutukseen, uudistumiskykyyn, hyvinvointiin, hiljaisen  tiedon esille tuomiseen, luovien taitojen herättämiseen, oppimiseen, yhteisöllisyyteen,  yrityskulttuuriin, tuotekehityksiin ja innovaatioihin, asiakaskokemuksien simulointiin ja  kehittämiseen sekä brändäykseen. (Petäjäjärvi 2021.) 

Työelämän taidoista, joita World Economic Forum nostaa vuodelle 2025, nousee viisi kohtaa, jotka liittyvät ongelmanratkaisutaitoihin. Taiteen mahdollisuus työelämän muutoksen tukena kytkeytyy juuri luovan ajattelemisen merkitykseen. Työelämän muutostarpeisiin vastaaminen vaatii uudenlaista ymmärrystä, luovuutta ja uusia horisontteja. Taiteelliset interventiot kehittämistyössä antavat mahdollisuuden rikkoa rajoja ja avata dialogeja kohti luovia tulevaisuuden visioita. 

Mitä jos työelämän kehittämisessä lähdettäisiinkin liikkeelle avoimista kysymyksistä, rutiinien rikkomisesta ja siitä, että rationaalisesta ajattelusta on siirryttävä rohkeaan innovointiin. Taiteilijan mahdollisuudet perustuvat juuri innovatiivisen ja luovan ajattelun herättämiseen sekä poisoppimiseen pelkästä rationaalisesta ajattelusta, johon meidät on kasvatettu. (Ståhle 2021.) Innovaatiokulttuurin avulla työntekijät ja organisaatiokulttuuri avautuvat näkemään maailman, yrityksen ja tuotteiden muuttuvat tarpeet siten, että pystymme jatkuvasti kehittymään sekä luovan ajattelun avulla vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.  

Meidän luovuuden reseptimme perustuu siihen, että ihminen tulisi nähdä aktiivisena toimijana, jolle on luontaista etsiä erilaisia ja vaihtoehtoisia toimintatapoja. Luovuutta on turha mystifisoida, se on meissä kaikissa. Toisinaan luova ajattelu täytyy vain herättää esiin ja siinä päästään taiteilijan ydinosaamisen äärelle. Luovuus ja toisin tekeminen sekä ajatteleminen vaatii rohkeutta ja tottelemattomuutta, jotta päästään pois totutuista tekemisen kaavoista. Mitäpä jos seuraavassa palaverissa nostattekin pöydälle legopalikat ja hahmotatte seuraavaan käsiteltävään asiaan liittyviä teemoja yhdessä rakentaen?  Savolainen sananlasku ”Kompastelu voep estee kuatumisen”, johdattakoon jokaisen omaa matkaa kohti luovan ajattelun hyödyntämistä työssään. Tärkeintä on uskaltaa avata mieli uusille vaihtoehtoisille tavoille toimia, pelkäämättä uuden asian nostattamaa vastarintaa tai joskus vähemmän onnistuneita kokeiluita! Kokeilemalla ja testaamalla ja etenkin rohkeudella jokainen voi löytää oman luovuutensa työssään. 

Artikkelimme lopuksi haluamme videon välityksellä avata teille ajatteluamme taiteen hyvinvointivaikutuksista ja omasta tausta-ajatuksestamme työssämme taiteilijoina.

Lähteet:

Petäjäjärvi, K. 2021. Verkkoseminaari: Luova tulevaisuus – Taide ja luovuus yritysten kehittämistyössä.  https://www.youtube.com/watch?v=Yyl3xa6Rhkg 

Ståhle, P. 2021. Verkkoseminaari: Luova tulevaisuus – Taide organisaation evoluutiossa. https://www.youtube.com/watch?v=Yyl3xa6Rhkg 

World Economic Forum 

https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-it-takes-to-learn them/

Minna Koivula

tutkimus-, kehitys-, ja innovaatioasiantuntija
taidepedagogi

Kuvat: Satu Nyqvist

Sanna-Kaisa Karvonen

tutkimus-, kehitys-, ja innovaatioasiantuntija
taidepedagogi