Opiskeluterveydenhuolto opiskelijoiden opiskelukyvyn tukena

Teksti: Maire Kolimaa
Kuva: Pexels Photos

Opiskeluterveydenhuolto on lakisääteistä toimintaa, jota säätelee terveydenhuoltolaki sekä neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annettu valtioneuvoston asetus. Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä. Lainsäädäntö edellyttää, että opiskelijoiden terveyttä edistävän ja sairauksia ehkäisevän toiminnan (terveyskyselyt ja terveystarkastukset) sekä terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus. Opiskeluterveydenhuolto on universaalia kaikille opiskelijoille tarjottavaa palvelua.

Lainsäädännön lisäksi oppaita

Huoli nuorten syrjäytymisestä sekä terveyden ja hyvinvoinnin vajeista, erityisesti mielenterveyshäiriöt, nousee yhä laajemmin esille. Lähtökohtana on, että kaikista nuorista on pidettävä huolta ja heidän hyvinvointiaan ja terveyttään on pystyttävä tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erityispalvelujen kautta. Opiskeluterveydenhuoltoa on ohjeistettu sosiaali- ja terveysministeriön oppaalla, jossa kuvataan opiskeluterveydenhuollon tavoitteet, tehtävät ja keskeinen sisältö. Vuonna 2017 on julkaistu opas opiskeluterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdetyön menetelmistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kotisivuilla (www.thl.fi) on saatavilla opiskeluterveydenhuoltoon liittyvää materiaalia ja ohjeistusta.

Uusi lakiesitys eduskunnassa

Osana maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua sosiaali- ja terveysministeriö on antanut korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoa koskevan hallituksen esityksen eduskunnalle (HE 145/2018), joka on eduskunnan käsittelyssä. Hallituksen esityksen mukaan opiskeluterveydenhuollon palvelut järjestettäisiin valtakunnallisena kokonaisuutena siten, että Kansaneläkelaitos vastaisi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö toimisi valtakunnallisena palvelujen tuottajana vuodesta 2021 alkaen. Eduskunta hyväksyi opiskelijaterveydenhuollon lakimuutokset 1.3.2019.

Tässä yhteydessä YTHS:n palvelut laajennettaisiin kattamaan yliopisto-opiskelijoiden lisäksi myös ammattikorkeakouluopiskelijat. Hallituksen esityksessä säädettäisiin muun muassa opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä ja tuottamisesta, toiminnan rahoituksesta, opiskelijoiden maksamasta terveydenhoitomaksusta, tuottajakorvausten määräytymisestä ja maksamisesta YTHS:lle sekä YTHS:n toiminnan seurannasta.

Toisen asteen opiskelijat muistettava

Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti keväällä 2018 kuntainfon, jolla ministeriö halusi selkeyttää opiskelijoiden ja erityisesti toisen asteen opiskelijoiden oikeuksia opiskeluterveydenhuollon palveluihin. Tiedossa on erityisesti ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden epäterveelliset elintavat sekä laaja oireilu ja riskikäyttäytyminen. Tämä lisää tarvetta yhtenäisen ja toimivan opiskeluterveydenhuollon toteuttamiselle siten, että eriytyneet tarpeet tulee riittävästi huomioiduiksi ja kohdennetut toimenpiteet tavoittavat myös kaikkein eniten palveluja tarvitsevia opiskelijoita. Kolmantena tekijänä oli korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoa koskeva lainsäädäntö, joka parantaisi ja yhdenmukaistaisi korkea-asteen opiskelijoiden palveluja. Uudistuksen seurauksena eri koulutusasteilla opiskelevien nuorten palvelut eroaisivat jatkossa toisistaan nykyistä korostuneemmin, jolloin tarve myös toisen asteen koulutuksessa olevien opiskelijoiden terveydenhuollon toimivaan järjestämiseen nousee entistä voimakkaammin esille. Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo sisälsi myös muistutuksen siitä, että opiskelijan tulee saada opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvan mielenterveyshäiriöiden perustason hoidon opiskeluterveydenhuollosta. Opiskeluterveydenhuolto on vuonna 2019 Valviran ja aluehallintovirastojen erityisvalvonnan kohteena.

Maire Kolimaa

Neuvotteleva virkamies
Sosiaali- ja terveysministeriö
maire.kolimaa@stm.fi