Search
Close this search box.

RATKES – ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien edistämisyhdistys ry

Yhdistyksen säännöt

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on RATKES – ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien edistämisyhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneen asiakastyön ja terapian tuntemusta ja arvostusta sekä niistä kiinnostuneiden ihmisten välistä yhteistyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotustoimintaa, neuvontaa, koulutusta sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja, järjestää koulutustilaisuuksia, julkaista, myydä tai vuokrata tiedotusmateriaalia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia.

3. JÄSENET

Yhdistyksen jäseniksi yhdistyksen hallitus voi hakemuksesta hyväksyä luonnollisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistyksen jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos hän on jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa kahdelta edelliseltä toimintavuodelta. (Yhdistyslaki 3 luku 15 §)

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa hallituksen päätöksellä yhdistyksestä, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksua edellisen toimintavuoden loppuun mennessä tai mikäli hänen toimintansa on yhdistyksen tarkoitusperien vastaista.

Yhdistyksen jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole mitään oikeutta sen varoihin.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kuusi ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä ja 0 – 6 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Puheenjohtaja valitaan yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan siten, että puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Varajäsenet valitaan yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee toimikaudeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.

Hallituksen tehtävänä on lakia ja yhdistyksen kokousten tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita noudattaen:
• johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen omaisuutta
• huolehtia yhdistyksen ja hallituksen kokousten toimeenpanosta
• edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita viranomaisissa ja tuomioistuimessa
• valita 4 §:n mainitut sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt
• valmistella vuosikokoukselle toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle.

5. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan tai henkilön kanssa, jolla on siihen hallituksen erikseen antama oikeus.

6. TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle/ toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan/ toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7. TILINTARKASTAJAN / TOIMINNANTARKASTAJAN TOIMIKAUSI

Tilintarkastajan/ toiminnantarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

8. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemää (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kullekin jäsenelle jäsentiedotteena.

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis – toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen aihetta olevan tahi kun vähintään 1/10 osa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta pyytää. Hallitus on velvollinen kutsumaan ylimääräisen kokouksen koolle (vrt. 8 §:n kokouskutsutavat ja -aika) viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa edellä mainitun pyynnön saatuaan.

Kaikissa niissä asioissa, joissa yhdistyslaissa ei toisin säädetä tai näissä säännöissä toisin määrätä, noudatetaan yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa seuraavaa menettelyä:

Yhdistyksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä puheenjohtajan kannattama mielipide ja vaaleissa arpa.

10. PUHE- JA ÄÄNIOIKEUS KOKOUKSISSA

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni. Äänioikeutta ei kuitenkaan ole jäsenellä, joka on hyväksytty yhdistyksen jäseneksi kuluvan toimintavuoden aikana, eikä jäsenellä, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen edelliseltä toimintavuodelta.

Jäsen voi oman äänensä lisäksi äänestää valtakirjalla yhden muun jäsenen puolesta. Valtakirja on esitettävä tarkastettavaksi kokouskutsussa esitettävällä tavalla. Ulkopuolisten läsnäolosta ja mahdollisesta puheoikeudesta kokouksissa päättää kokous. (Yhdistyslaki 5 luku 25 §)

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

11. VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan/ tilintarkastajan lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11. Muut esille tulevat asiat: niistä voidaan keskustella, jos kokous niin haluaa ja ottaa päätettäväksi, mikäli niistä on yksimielisyys, ei kuitenkaan asioista, joista on yhdistyslain 24 §:n mukaan mainittava kokouskutsussa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat sen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

13. SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET SÄILYVÄT