Kiinnitetään huomio aivo- ja mielenterveystyön edistämiseen

Teksti ja kuvat: Päivi Vuokila-Oikkonen

Lääkäriseura Duodecimin toimesta valmistui aivot ja mieli -konsensuslausuma 3.3.2020. Lausuma on kiinnostava ja ajankohta lausumalle on tärkeä. Aivot ja mielenterveys ovat keskeisiä yksilön hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Huolimatta aivojen ja mielenterveyden erityispiirteistä nämä terveyden ulottuvuudet kytkeytyvät toisiinsa. Terveyttä suojaavat ja uhkaavat tekijät ovat aivoterveydelle ja mielenterveydelle yhteisiä. 

Aivoterveys-käsitteellä ei ole vakiintunutta määritelmää. Se on sateenvarjokäsite, joka kattaa aivojen ja muun hermoston toiminnallisuuden, sairaudet, aivovammat ja häiriöt aina optimaalisesta toiminnasta vakavaan sairaustilaan. Toiminnallisuus viittaa tässä yhteydessä useista osatekijöistä koostuvaan kognitiiviseen terveyteen. Osatekijöitä ovat mm. ajattelu, muisti, kielelliset toiminnot, toiminnanohjaus, tarkkaavuus, havaitseminen, opitut taidot ja kyky viettää mielekästä elämää. 

THL:n mukaan (2019) hyvään mielenterveyteen kuuluu hyvä itsetunto, elämänhallinnan tunne, optimismi, mielekäs toiminta, kyky solmia tyydyttäviä sosiaalisia suhteita ja taito kohdata vastoinkäymisiä. Mielenterveys ei ole vakaa tila, vaan se muokkautuu koko elämän ajan. Mielen hyvinvointi viittaa henkilön omaan kokemukseen mielen tasapainosta, johon liittyy myös toiminnallinen ulottuvuus. Hyvinvointia voi olla jäljellä myös silloin, kun henkilöllä on mielenterveyden häiriö. 

Lääkäriseura Duodecim konsensuslausumassa (2020) linjataan keskeisiä asioita aivo- ja mielenterveyden edistämisessä. Kuvaan ja kommentoin niitä seuraavaksi.

Aivo- ja mielenterveyden edistäminen kuuluu kaikille: yksilölle itselleen, perheelle, yhteisöille ja yhteiskunnalle. Terveys- ja hyvinvointivaikutukset pitää arvioida kaikessa päätöksenteossa. Uudessa sote-uudistuksessa yhtenä painopisteenä suomalaisten hyvinvoinnin kannalta tulee olla aivo- ja mielenterveyden edistämisen. Sairastuminen mielenterveyssairauteen tai aviosairauteen on kansanterveydellisesti ja inhimillisesti kuormittavaa. Mielenterveys- ja päihdehäiriöt ovat keskeisimpiä kansanterveysongelmia. Näyttöön perustuvia mielenterveyden edistämisen menetelmiä on saatavissa, ja niitä tulee ottaa käyttöön.

 

Aivo- ja mielenterveys sekä hyvinvointi kietoutuvat toisiinsa. Terveyden edistämisessä painottuvat erilaiset toimintatavat ja keinot, ja niissä on runsaasti kehittämistarpeita. Tärkeää on muistaa, että samoilla keinoilla, joilla edistetään mielenterveyttä, edistetään myös aivoterveyttä. Positiivinen palaute ja vuorovaikutus ovat tärkeitä ihmisen eri ikäkausina. Vauvalle varhainen vuorovaikutus, jonka sisältönä ovat hyväksyvä katse ja kontakti sekä luottamus, on tärkeä kehittymisen ehto.

Aivojen muokkautuvuus (plastisuus) ja mielen joustavuus (resilienssi) kehittyvät ja muuttuvat koko elämän ajan. Toivoa on, koska koskaan ei ole liian myöhäistä mielenterveyden eikä aivojen näkökulmasta muuttaa asioita. Aivojen muovautuvuudella, plastisiteetillä, tarkoitetaan aivojen kykyä reagoida ja muuttua olosuhteiden mukaan. Ensimmäisten kymmenen elinvuoden aikana plastisuus on voimakasta, mutta plastisuus säilyy tietyssä määrin koko eliniän. Murrosikä on nimensä mukaisesti murroksen aikaa myös aivoissa. Aivojen muovautuvuus on mahdollisuus – mikään ei ole koskaan aivan lopullista –, uusi mahdollisuus on olemassa. Samoin myös mielenterveydessä on aina uusi mahdollisuus. Resilienssiä voidaan kutsua voimavaraksi, ja se tuottaa kyvykkyyttä luoda ratkaisuja. Resilienteillä ihmisillä on muita enemmän kykyä toipua nopeasti ja saavuttaa tasapaino stressaavien tapahtumien jälkeen. Tärkeää on myös kestävyys ja kyky jatkaa eteenpäin vastoinkäymisten jälkeen. (Cyrulnik 2012, Zautra ym. 2010.) Uskon, että suomalaisilla on ylisukupolvista resilienssiä. Resilienssiä kutsutaan myös sisuksi, ja se on tärkeä koronaviruksesta selviämisessä. Tärkeää on, että mahdollisimman nopeasti ja vähin vaurioin palataan koronaviruksen jälkeen ”normaalin” tilaan. Voi olla, että moni asia on muuttunut, mutta  muutoksen kohtaamisessa auttaa resilienssin kokemus. Ennen kriisiä syntynyt luottamus on eteenpäin vievä voima.

Sosiaalinen vuorovaikutus on oleellisessa roolissa aivojen ja mielen kehityksessä ja niiden terveyden edistämisessä. Sosiaalista vuorovaikutusta opitaan olemalla ihmisten kanssa. Sen kuitenkin haastaa digitaalinen ympäristö ja somemaailma. Ihmisten aikaa kuluu yhä enemmän somemaailmassa. Lisäksi erilaiset kriisit, kuten koronavirus, saattavat muuttaa ihmisten käyttäytymistä yhä enemmän virtuaaliseksi.

Yksilötasolla aivo- ja mielenterveyttä tukevat sosiaalisen yhteyden lisäksi esimerkiksi liikunta, uni, lepo, hyvä ravitsemus, uuden oppiminen ja turvallinen elinympäristö. Liikunnan lisäys kasvattaa aivojen muistialueita ja parantaa muistia. Tunnistamalla muistisairauksien vaaratekijät ja puuttumalla niihin ajoissa voidaan todennäköisesti myöhentää muistisairauden puhkeamista ja lyhentää aikaa taudin vaikeissa vaiheissa. Erityisesti monipuolisella elintapoihin vaikuttavalla interventiolla näyttäisi olevan hyödyllinen vaikutus. On arvioitu, että jos esimerkiksi Alzheimerin taudin ilmaantumista voitaisiin viivästyttää viidellä vuodella, puolittuisi taudin vallitsevuus väestössä. Liikunnan vaikutuksista on hyötyä masennusta sairastavalle ihmiselle. 

 

Kaikenikäisten ihmisten aivojen ja mielen terveyttä edistetään vähentämällä sosioekonomista ja väestöryhmittäistä eriarvoisuutta. Osallisuuden periaate tulee liittää kaikkeen yhteiskunnalliseen toimintaan. Merkittävissä uudistuksissa, kuten koulua ja opiskelua koskevissa uudistuksissa, tarvitaan systemaattista vaikutusten arviointia. Eriarvoisuuden vähentäminen ja osallisuuden lisääminen ovat tärkeitä tavoitteita yhteiskunnassamme. Tutkimustietoa on mainittuihin teemoihin saatavissa.

Perheiden pärjäämistä, vanhemmuutta ja perheen myönteistä vuorovaikutusta tulee tukea jo ennen lapsen syntymää. Varhaiskasvatus ja koulu ovat merkittäviä areenoja lasten ja nuorten aivojen ja mielen terveyden edistämisessä, ongelmien ennaltaehkäisyssä ja niiden varhaisessa tunnistamisessa.  Koulu lapsen kasvuympäristönä on merkittävä kehityksen näkökulmasta. 

Työpaikoilla kognitiiviseen ergonomiaan ja psykososiaalisiin voimavaroihin tulee kiinnittää huomiota selvästi aiempaa enemmän. Myös työelämän ulkopuolella ja epätyypillisissä työsuhteissa olevien työikäisten aivo- ja mielenterveyttä tulee edistää yhdenvertaisesti. Työelämän trendit aiheuttavat nykyään kognitiivista kuormaa työyhteisössä. Trendejä ovat tavoitettavuus 24/7, avokonttorit, meluisuus, työn keskeytykset, keskittymistä vaativa tietotyö, yksityisyyden ja ”oman tilan” puuttuminen. Eläkeikäisten aivo- ja mielenterveyttä tulee edistää yhdenvertaisesti muiden ikäryhmien kanssa. On tärkeää ylläpitää ja edistää aktiivisuutta ja ehkäistä yksinäisyyttä. Saattaa olla, että koronaviruksen aikana yksinäisyys saa uusia merkityksiä myös niiden ihmisten kokemuksessa, joilla yksinäisyyden kokemusta ei ole aiemmin ollut. Yksinäisyyden kokemuksesta voi parhaimmillaan syntyä voimavara kohdata uusi kriisi.

Aivojen ja mielen terveyden edistämistä tulee johtaa ja koordinoida kokonaisvaltaisesti hallintorajat ylittäen. Kaikkien ikäryhmien osalta tarvitaan lisää tutkimusta, kehittämistyötä ja hyvien käytäntöjen käyttöönottoa. Tarvitaan mielenterveyden ja aivoterveyden osaamista ja tarvitaan poliittista tahtotilaa ja päätöksiä asioiden saamiseksi käytäntöön. 

Aivo- ja mielenterveyttä edistävä työ on kokonaisuutena jäänyt vähäiseksi. Aivoterveyden ja mielenterveyden teemat ovat Suomessa jääneet terveyden edistämisen kokonaisuudessa merkitystään huomattavasti pienempään osaan. Lisäksi painopiste on ollut korjaavassa työssä. Kuntien välillä on suurta eriarvoisuutta palveluiden ja tukimuotojen saatavuudessa ja myöntämisperusteissa. Tiedetään, että aivo- ja mielenterveyttä voidaan edistää yksilön, perheen, lähiyhteisön ja yhteiskunnan tasoilla – aivan kuten muutakin terveyttä. Myös kokemustoimijoiden osuutta aivo- ja mielenterveyden edistämisessä tulisi hyödyntää. Tarvitaan lisää tutkimusta aivo- ja mielenterveyden edistämisestä. 

Kasvatustieteen professori Minna Huotilainen luennoi helmikuussa aivoterveydestä, ja hänen tärkeä viestinsä oli ”käytä aivoja fiksusti”. Näin toimikaamme!

Lähteet 

Cyrulnik, B. (2012). Ihmeellinen kurjuus. Suom. Aura Sevón.Helsinki: Rasalas.

Lääkäriseura Duodecim (2020). Aivot ja mieli. https://www.duodecim.fi/2019/06/17/aivot-ja-mieli-terveyden-ja-hyvinvoinnin-edistaminen-vuoden-2019-konsensuslausuman-aiheena/  [Luettu 19.3.2020.]

Poijula, S. (2018). Resilienssi. Helsinki: Kirjapaja.

THL (2019). Mielenterveyden edistäminen. https://thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyden-edistaminen [Luettu 19.3.2020.]

Zautra, A. & Stuart, J. S. & Murray, K. E. ( 2010). A new definition of health for people and communities. Teoksessa J. W. Reich & A. J. Zautra &  J. S. Mill (toim), Handbook of adult resilience. NY: Guilford Press.

Päivi Vuokila-Oikkonen

asiantuntija TKI, terveystieteen tohtori, työnohjaaja, työelämän kehittäjä, muutosvalmentaja, Diakonia-ammattikorkeakoulu
paivi.vuokila-oikkonen@diak.fi