Yksi näkökulma työnohjaukseen –
Lyhytkin ohjausjakso kannattaa

Teksti: Marjukka Rintamäki

Minkä pituinen työnohjausjakson tulisi olla, jotta se olisi asiakkaan näkökulmasta katsottuna onnistunut? Millaisella aikajanalla uudet oivallukset nousevat pintaan ja integroituvat osaksi asiakkaan työtä? Voiko kuuden kuukauden ohjausjaksolla saada jotakin pysyvää hyvää aikaan? Tämän kaltaisten pohdintojen ääreltä olen itseni löytänyt viimeisen vuoden aikana.

Omat ratkaisukeskeisen työnohjaajan opintoni ovat vielä tuoreessa muistissa. Aloitimme opiskelun määrittelemällä, mitä työnohjaus on. Yksi työnohjauksen kriteereistä oli tuolloin juuri sen pitkäkestoisempi luonne. Alan kirjallisuuden ja asiantuntevien kouluttajien kautta opin ajattelemaan, että ohjausprosessin tulisi olla 1-2 vuoden pituinen, jotta positiiviseen muutokseen tarvittava prosessi saisi sille tarvitsemansa ajan.

Minun työarkeni on näyttänyt viimeaikoina kovin erilaiselta. Ammatilliseen lisäkoulutukseen liittyen ohjasin viime vuonna 27 työnohjausjaksoa: yksilöitä, ryhmiä, työpareja. Melkein jokainen näistä prosesseista kesti puoli vuotta. Työtä oli paljon ja omasta hyvinvoinnista tuli pitää lujasti kiinni. Vastaavaan työmäärään en enää suostuisi, vaikkakin tämän kokemuksen kautta opin paljon.

Työnohjausjaksot olivat pääosin onnistuneita. Jakson alussa asetettuja tavoitteita saavutettiin ja asiakkaat saivat konkreettista apua työhönsä. Loppuarvioinneista kävi ilmi, että ryhmät kokivat työnohjauksen auttaneen varsinkin ratkaisujen etsimisessä ja uusien toimintamallien ideoinnissa. Työtiimit saivat myös kaikessa rauhassa puhua työstään, kuunnella ja tulla kuulluiksi. Yksilöohjattavat kokivat työnohjauksen kenties henkilökohtaisemmalla tasolla. Ohjaus oli onnistunut erityisesti omien voimavarojen esiintuomisessa sekä oman pystyvyyden tunteen tukemisessa. Muutama kuukausi ohjausjaksojen jälkeen kyselin ohjattavien ajatuksia menneistä ohjausprosesseista. Monet ohjausjakson aikana saadut oivallukset olivat jääneet elämään työn arkeen. Työyhteisöjen ilmapiiri oli positiivisempi. Omia vahvuusalueita tunnistettiin nyt paremmin ja ymmärrettiin myös työkavereiden erilaisuutta.

Ohjaamissani puolen vuoden työnohjausjaksoissa korostui tavoitteiden asettamisen merkitys. Kun prosessille oli asetettu selkeä tavoite, jokin aihepiiri, minkä äärellä tietoisesti oltiin, oli asiakkaan kokemus ohjausjaksosta yleisesti positiivinen. Tällainen tavoite saattoi olla vaikkapa tiimin sisäisen kommunikoinnin tutkiminen. Tavoitteen ollessa liian geneerinen tai syväluotaava, puolen vuoden ohjausjakso koettiin enemmänkin hyväksi aluksi uudenlaiselle pohdinnalle. Esimerkkinä tästä saattoi olla vaikka ajanhallinnan tutkiminen ja parantaminen. Tavoitteita lähestyttiin, mutta niitä ei saavutettu kokonaisuudessaan. Toisaalta työnohjaus näissäkin prosesseissa koettiin kaiken kaikkiaan hyvänä.

Ratkaisukeskeinen työskentely toimi hyvin. Koin, että se toi ohjaustilanteisiin tietynlaista selkeyttä. Tulevaisuuden muistelun kautta löydettiin aihepiirejä, mitkä muotoutuivat ohjausjakson tavoitteiksi. Poikkeuskysymysten avulla löydettiin jo toimivia asioita, mitä kannatti jatkaa tulevaisuudessakin. Omaa pystyvyyden tunnetta tuettiin voimavaroja kartoittamalla. Aikaisempien onnistumisten hetket analysoitiin, puhuttiin auki, tuotiin hiljaisen tiedon piiristä aktiiviseksi osaksi asiakkaan omaa työkalupakkia. Resilienssi ei ollut enää outo sanaa, vaan hahmottui konkreettisiksi tukipisteiksi ja aidoksi pomppuvoimaksi muutoksen keskellä. Asteikon avulla saatiin aseteltua uudenlaisia askelkuvioita tulevaan. Vaikeitakin asioita käsiteltiin, niiden äärelle pysähdyttiin, mutta ratkaisukeskeinen ote keskustelussa auttoi säilyttämään katseen tulevassa.

Entä millaisessa kontekstissa lyhyt ohjausjakso ei oikein toiminut? En voi puhua suoraan epäonnistumisista, sillä jokaisen ohjausprosessin aikana, jollakin tai useammalla sen kuudesta ohjauskerrasta tapahtui aitoa vuoropuhelua, kohtaamista, jonkin uuden näkökulman tai asian oivaltamista. Työnohjauksen mittareilla mitattuna siis merkittäviä asioita. Koin, että lyhyempi ohjausjakso oli kuitenkin haavoittuvainen ohjausryhmän sisäiselle liikehdinnälle. Kokonaisuutta vaikeutti, jos kaikki ryhmän jäsenet eivät päässeet aina paikalle. Ohjauskertojen sisäinen jatkumo oli rikkonainen. Ryhmien kanssa otimme tavaksi, että jokaisen ohjauskerran alussa kertasimme, mitä edellisellä kerralla olimme käsitelleet. Tämä auttoi poissaolijoita hahmottamaan kokonaisuutta hitusen paremmin. Loppuarvioinneista kävi kuitenkin ilmi, että ne ryhmät, missä sisäistä liikkumista ei ollut, kokivat ohjausjakson kaikin tavoin positiivisemmaksi kuin ne ryhmät, missä liikkuvuutta oli ollut.

Viime vuosi on haastanut minua ajattelemaan uudelleen sen, mistä merkityksellisyys työnohjauksessa muodostuu. Voiko merkityksellisyyden kokemisen asettaa aikajanalle, johonkin tiettyyn prosessin vaiheeseen? Vai voisiko olla niin, että merkityksellisyyden kokeminen ei tunne aikamääreitämme ja kalenteriamme? Jos on näin, mitä tämä tarkoittaa minulle ohjaajana? Ehkäpä sitä, että en saa jäädä kiinni ajatukseen pidempien ohjausprosessien ylivertaisuudesta. En saa vähätellä lyhyitä jaksoja ja olettaa, että merkityksellisyys syntyy vain ajan kanssa. Minun tulee olla kyllä tietoinen prosessin kokonaisuuden kaaresta, mutta minun tulee asennoitua jokaiseen tapaamiseen kuin se olisi se merkittävin, merkityksellisin.

Huomaan miettiväni myös aidon kohtaamisen ja merkityksellisyyden kokemisen välistä suhdetta. Uskon, että aitoon kohtaamiseen tarvitaan yhteinen aika ja paikka, kuuntelevat korvat ja läsnä oleva, avoin mieli. Ohjaajana tarvitsen myös hitusen rohkeutta, jotta uskallan kysyä niitä kysymyksiä, mitä tulisikin kysyä. Tarvitsen sinnikkyyttä, tarvitsen empatiaa. Välillä tarvitsen teflon-pintaa, mutta useammin naurua ja hyvää huumorintajua. Aidossa kohtaamisessa ollaan ihmisenä ihmisten kesken. Ohjauksen ilmapiiri pidetään rehellisenä, mutta aina toista kunnioittavana.

Uskon, että tällaiseen läsnäoloon ja aitoon kohtaamiseen tarvitaan myös luottamusta. Tarvitaan molemminpuolinen turvantunne siitä, että tuo toinen ei halua minulle mitään pahaa. Luottamukseen ei toista voi pakottaa, vaan luottamus syntyy vapaaehtoisesti. Näiden lyhyiden ohjausjaksojen aikana huomasin, kuinka luottamus voi kuitenkin olla läsnä jo ensimmäisellä ohjauskerralla. Luottamus voi syventyä ja tutuiksi tullaan kenties pidemmän ajan kuluessa, mutta sellaista luottamusta, mikä on edellytyksenä yhteiselle työskentelylle, on mahdollista kokea lyhyilläkin ohjausjaksoilla.

Jatkan ammatillisia lisäopintoja, tällä kertaa Transaktioanalyysin parissa. Työni työnohjaajana jatkuu myös. Viimeisin allekirjoittamani työnohjaussopimus määriteltiin asiakkaan toivomuksesta kuuden ohjauskerran, eli noin kuuden kuukauden pituiseksi. Lyhyempien työnohjausjaksojen trendi näyttää siis säilyvän, ainakin omalla kohdallani. Pikainen kysely työnohjaajakollegojen kesken kertoo, että tilanne elää muillakin. Pidempien työnohjausjaksojen rinnalla kulkee myös lyhyempiä jaksoja. Tai lyhyempiä jaksoja otetaan useampia toistensa perään, koska syystä tai toisesta ei voida sitoutua pidempiin sopimuksiin. Tämä kertoo ehkä työelämän, kenties koko yhteiskuntamme suuremmasta murroksesta. Ovatko lyhyet työnohjaussopimukset ammattikuntamme uusi normaali, se jää kaiketi vielä nähtäväksi. Ohjausjaksojen pituudesta huolimatta uskon, että työnohjaus antaa ajan ja tilan jokin asian positiiviseen muuttumiseen. Ja se on mielestäni sellaista, mitä kannattaa tavoitella. Aina.

Marjukka Rintamäki

(MuM) työskentelee ratkaisukeskeisenä työnohjaajana (STOry). Hänellä on elämän pituinen matka myös musiikin saralla. Alkuvuodesta 2020 Marjukka on aloittanut transaktioanalyytikon tutkintoon tähtäävät opinnot TA Instituutissa. Marjukka viihtyy museoissa, lapsen jääkiekkotreeneissä ja koiran kanssa lenkkipoluilla.
www.marjukkarintamaki.fi
info@marjukkarintamaki.fi