Search
Close this search box.

RATKES –

ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien edistämisyhdistys ry

Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneen asiakastyön ja terapian tuntemusta ja arvostusta sekä niistä kiinnostuneiden ihmisten välistä yhteistyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotustoimintaa, neuvontaa, koulutusta sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Yhdistys on perustettu 1995.

Ratkesin paikallistoiminta

Alueelliset ryhmät tekevät itsenäistä työtä ratkaisukeskeisten työtapojen ylläpitämiseksi, tutkimiseksi ja kehittämiseksi. Kun haluat verkostoitua alueesi muihin voimavarasuuntautuneisiin ihmisiin, ota yhteyttä ja tule tilaisuuksiin!

Ratkaisukeskeisyys pähkinänkuoressa

Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on maanläheinen ja myönteinen tapa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Haluamme innostaa kehittämään niihin luovia ratkaisuja korostamalla toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä. Tämä työtapa valtaa alaa etenkin ihmissuhdealoilla toimivien keskuudessa. Ratkaisukeskeinen terapia puolestaan saavuttaa yhä enemmän kannatusta asiakkaita kunnioittavana ja taloudellisena terapiamuotona.

Mistä ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneisuudessa (”ratkesissa”) on kyse?

Ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneisuus on myönteinen, maalaisjärkinen ajattelu- ja suhtautumistapa, joka soveltuu monenlaisille kentille. Ratkesista saa välineitä paitsi työhönsä niin myös oman elämän kysymyksiin.

Työpaikoilla ajattelua voi hyödyntää johtamisessa, kehitystyössä, työnohjauksessa ja erilaisessa asiakastyössä. Ratkes on todettu toimivaksi esimerkiksi koulumaailmassa, terveydenhuollossa, sosiaalityössä ja psykoterapiassa.

Ratkes-katse suuntaa tulevaan. Ollaan mahdollisuuksien äärellä: aina on mahdollisuus johonkin hyvällä tavalla uuteen. Uskoa, toivoa ja unelmia vaalitaan – ongelmankin takana on unelma, joka ei ole vielä toteutunut. Tasapainoa haetaan toiveiden ja realismin välillä. Lähestymistavassa on keskeisenä inhimillisyys, leikillisyys, lämpö, luovuus, huumori, tasa-arvoisuus, armollisuus ja joustavuus.

Työskentelytapaan kuuluu tietoisuus tavoitteista. Tyypillisesti asetetaan selkeät päämäärät, joita kohti hahmotellaan pieniä, helposti toteutettavia askeleita. Tavoitteita kohti ponnistelu voi olla välillä työlästä, ja saavutettua edistystä haluttuun suuntaan tehdään näkyväksi. Joihinkin prosesseihin tiukat tavoitteet eivät istu, ja silloin on tärkeää tarkistaa, että se mitä yhteisellä ajalla tehdään, on koko ajan asiakkaalle hyödyllistä.

Ratkaisukeskeiset ideat ovat helposti omaksuttavissa, koska takana ei ole monimutkaista teoreettista rakennelmaa ja käsitejärjestelmää. Ratkes-asiantuntemus on taitoa yhteistyösuhteen luomisessa, prosessien ohjaamisessa ja niihin sopivissa menettelytavoissa. Asiakassuhteissa olennaista on arvostava kohtaaminen ja asiakkaan voimavaraistaminen ja valtaistaminen.

Ratkes-perusfilosofiana on:

  • Älä korjaa sitä, mikä ei ole rikki.
  • Tee lisää sitä, mikä toimii.
  • Jos jokin ei toimi, tee jotain toisin.

Suomalaista ratkes-yhteisöä luonnehtii monialaisuus ja moniäänisyys, ja useilla toimijoilla on kansainvälisiä kytköksiä. Avoimuus ja sallivuus antavat tilaa löytää erilaisista lähestymistavoista itselle ja tilanteeseen sopivia ideoita. Itsekriittisyys ja reflektio suojaavat jämähtämiseltä.

Ratkes-otteen soveltaminen tuo kepeyttä työntekijän työskentelyyn ja vahvistaa työniloa. Ajatuksena on, että tuetaan vain sen verran, että asiakas pärjää hyvin omillaan eteenpäin. Tämä mahdollisimman vähäisen puuttumisen idea voimauttaa asiakkaita ottamaan vastuuta asioistaan ja uskomaan itseensä vastapainona riippuvuudelle asiantuntija-avusta. Tämänkin takia ratkes-työskentely on kustannustehokasta.

 

Ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneelle työlle on ominaista:

Asiakaslähtöisyys. Asiakas voi olla esim. yksilö, perhe, ryhmä tai työyhteisö. Asiakas asettaa itse omat tavoitteensa sen sijaan, että joutuisi hyväksymään asiantuntijoiden määrittelemät tavoitteet.

Tavoitelähtöisyys ja tulevaisuussuuntautuneisuus.
Keskusteluissa painopiste on tavoitteissa ja siinä, miten asiakas voi ne saavuttaa.

Voimavarakeskeisyys.
Tutkitaan ja hyödynnetään asiakkaan kykyjä, taitoja ja osaamista käsillä olevan pulman ratkaisemisessa tai tavoitteiden saavuttamisessa. Menneisyyttä tarkastellaan pikemminkin voimavarana.

Poikkeuksien ja edistyksen huomioiminen. Tutkitaan erityisesti niitä aikoja ja hetkiä, jolloin vaikeudet ovat paremmin hallinnassa tai jokin tavoite toteutuu vaikka osaksikin. Tärkeää on kartoittaa tavoitteen suuntaan tapahtuvaa edistystä.

Myönteisyys, luovuus, leikillisyys ja huumori. Tämä työmuoto tukee asiakkaan vahvoja puolia. Uusien näkökulmien syntymisen lisäksi olennaista on ideoida vuorovaikutussuhteessa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja testata niitä.

Hyödyntäminen ja konstruktiivinen näkemys.
Ratkaisukeskeinen työtapa on salliva, ja siinä voidaan vapaasti liittää muista työmuodoista lainattuja ideoita, kuten kognitiivisen terapian harjoituksia, narratiivisen terapian ulkoistamista, NLP-tekniikoita, tarinoita, paradoksaalisia kotitehtäviä, sopimuksia jne.

Yhteistyö ja kannustus. Asiakkaan verkostot ja läheiset nähdään voimavarana, ja pulmia voidaan ratkoa yhteistyössä heidän kanssaan. Tärkeä osa työtä on aito myönteinen palaute sekä ansion ja kiitosten jakaminen edistyksestä eri osapuolille.