Yhdistyksen säännöt

RATKES
– ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien edistämisyhdistys ry


Yhdistyksen säännöt

1. NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on RATKES – ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien edistämisyhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneen asiakastyön ja terapian tuntemusta ja arvostusta sekä niistä kiinnostuneiden ihmisten välistä yhteistyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tiedotustoimintaa, neuvontaa, koulutusta sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja, järjestää koulutustilaisuuksia, julkaista, myydä tai vuokrata tiedotusmateriaalia sekä ottaa vasaan lahjoituksia ja avustuksia.

3. JÄSENET
Yhdistyksen jäseniksi yhdistyksen hallitus voi hakemuksesta hyväksyä luonnollisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön. Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa hallituksen päätöksellä yhdistyksestä, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksua tilikauden loppuun mennessä tai mikäli hänen toimintansa on yhdistyksen tarkoitusperien vastaista. Yhdistyksen jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole mitään oikeutta sen varoihin.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

4. HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista jäsentä sekä kahdeksan henkilökohtaista varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan syyskokouksessa ja hänen toimikautensa on seuraava kalenterivuosi. Hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että neljä jäsentä on vuosittain erovuorossa. Varajäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset varsinaiset jäsenet määrätään arvalla. Jos hallituksen varsinainen jäsen eroaa tai erotetaan hallituksesta kesken toimikauttaan, toimii varajäsen hänen tilallaan.

Hallitus valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus voi tarpeen vaatiessa valita muita toimihenkilöitä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava koolle viipymättä, mikäli kolme (3) hallituksen varsinaista jäsentä sitä vaatii kirjallisesti tarkoituksen ilmoittaen.

Hallitus on toimivaltainen, kun paikalla on viisi (5) hallituksen jäsentä, joista yhden tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallituksen tehtävänä on lakia ja yhdistyksen kokousten tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita noudattaen:
• johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen omaisuutta
• huolehtia yhdistyksen ja hallituksen kokousten toimeenpanosta
• edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita viranomaisissa ja tuomioistuimessa
• valita 4 §:n mainitut sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt
• valmistella syyskokoukselle toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio seuraavalle vuodelle.

5. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan tai henkilön kanssa, jolla on siihen hallituksen erikseen antama oikeus.

6. TILIT
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

7. TILINTARKASTAJAN/TOIMINNANTARKASTAJAN TOIMIKAUSI
Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden, ja hänen tehtävänsä päättyy vaalia ensiksi seuraavansyyskokouksen päättyessä.

8. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemää (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen syyskokous pidetään loka-joulukuun aikana ja kevätkokous helmi-huhtikuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen aihetta olevan tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityistä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Hallitus on velvollinen kutsumaan ylimääräisen kokouksen koolle (vrt. sääntöjen 8 §:ssä kokouskutsutavat ja -aika) viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua edellä mainitun pyynnön saatuaan.

Kaikissa niissä asioissa, joissa yhdistyslaissa ei toisin säädetä tai näissä säännöissä toisin määrätä, noudatetaan yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa seuraavaa menettelyä:

Yhdistyksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksissä puheenjohtajan kannattama mielipide ja vaaleissa arpa.

10. PUHE- JA ÄÄNIOIKEUS KOKOUKSISSA
Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen kokouksissa puhe- ja äänioikeus on jäsenellä, joka on suorittanut jäsenmaksunsa ennen edellisen toimikauden loppua. Jäsen voi oman äänensä lisäksi äänestää valtakirjalla yhden muun jäsenen puolesta. Valtakirja on esitettävä tarkastettavaksi kokouskutsussa esitettävällä tavalla. Ulkopuolisten läsnäolosta ja mahdollisesta puheoikeudesta kokouksissa päättää kokous.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

11. VARSINAISET KOKOUKSET
Syyskokous: Syykokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

• Kokouksen avaus
• Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
• Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä hyväksytään kokouksen työjärjestys.
• Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
• Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja henkilökohtaiset varajäsenet.
• Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
• Muut kokouskutsussa mainitut asiat
• Muut esille tulevat asiat: niistä voidaan keskustella, jos kokous niin haluaa ja ottaa päätettäväksi, mikäli tästä on yksimielisyys: ei kuitenkaan asioista, joista on yhdistyslain 24 §:n mukaan mainittava kokouskutsussa.


Kevätkokous:
• Kokouksen avaus
• Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
• Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä hyväksytään kokouksen työjärjestys.
• Esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto.
• Päätetään tilipäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille kuluneelta toiminta- ja tilikaudelta.
• Muut kokouskutsussa mainitut asiat
• Muut esille tulevat asiat: niistä voidaan keskustella, jos kokous niin haluaa ja ottaa päätettäväksi, mikäli tästä on yksimielisyys: ei kuitenkaan asioista, joista on yhdistyslain 24 §:n mukaan mainittava kokouskutsussa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin oman asian käsiteltäväksi yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat sen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

13. SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET SÄILYVÄT.

Rekisteriote 15.10.2013